15 júl, pondelok, 2024
A- A A+

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis. zn. : 184/2023

Vo Veľkom Cetíne, dňa 07. 12. 2023

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

13. 12. 2023 /v stredu/ o 19.00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Cetíne.

s  týmto navrhovaným programom

 

Program:

1./ Otvorenie

         a) Schválenie programu rokovania

         b) Voľba návrhovej komisie

         c) Určenie overovateľov zápisnice

         d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.10.2023

5./ Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery

6./ Návrh na schválenie VZN č. 2/2023 o dani z nehnuteľnosti

7./ Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k VZN č. 53/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Cetín

8./ Návrh na zrušenie VZN č. 52/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

9./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

10./ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026

11./ Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2024, rozpočtu na rok 2024 pre ZŠ- Alapiskola Veľký Cetín a rozpočtu školskej jedálne a školského klubu detí pri ZŠ- Alapiskola Veľký Cetín

12./ Prerokovanie žiadostí

13./ Rôzne

14./ D i s k u s i a

15./ Z á v e r

 

Roman Kiác

starosta obce