13 júl, sobota, 2024
A- A A+

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis. zn. : 76/2023

Vo Veľkom Cetíne, dňa 04. 04. 2023

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

2. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

13. 04. 2023 /vo štvrtok/ o 18.00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Cetíne.

s  týmto navrhovaným programom

 

Program:

   1./   Otvorenie

         a) Schválenie programu rokovania

         b) Voľba návrhovej komisie

         c) Určenie overovateľov zápisnice

         d) Určenie zapisovateľa

2./   Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

  3./   Interpelácie poslancov

  4./   Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa  20. 02. 2023

  5./   Návrh na schválenie PHSR strategicko-plánovacieho regiónu Nitra

  6./   Návrh na schválenie dodatku č.1 k VZN č.53/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Cetín

  7./   Návrh na schválenie predaja majetku obce v zmysle zverejneného zámeru   

  8./   Prerokovanie žiadostí a podaní

  9./   Rôzne

10./   Diskusia

11./   Z á v e r

 

 

 

 

Roman Kiác

starosta obce